Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kita masih berkesempatan untuk beramal dan menghambakan diri kepada-NYa. Sholawat dan salam semoga tercurahkan senantiasa kepada panutan kita, khotamul ambiya’ walmursalin Muhammad SAW dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya.

Tiada kata yang paling bijak kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah merintis dan mendukung kemajuan MTsN 2 Kota Kediri tercinta. Semoga semua amal usahanya menjadi Jariyah yang kelak dapat mendapingnya di kala menghadap Yang Maha Kuasa,  Aamiin.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri merupakan pendidikan dasar di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah ini telah memberikan layanan dalam pendidikan selama hampir 40 tahun dan telah meluluskan lebih dari 15.000 siswa. Dalam usianya yang telah cukup dewasa, madrasah ini juga telah mengukir sejumlah presatasi baik dalam bidang akademik  maupun non akademik.

Kondisi kekinian dan raihan sejumlah prestasi yang telah diraih oleh madrasah ini kami sajikan dalam buku profil MTs Negeri 2 Kota Kediri. Harapan kami, semoga dengan diterbitkannya buku profil ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang MTs Negeri 2 Kota Kediri dulu hingga sekarang.

Akhirnya kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk buku profil ini agar kami terus belajar dan meng-up date diri, sehingga tampilan, isi dan mutu buku profil ini akan terus berkembang dan lebih baik nantinya.

Billahittaufiqwalhidayah.

                                                                                                                     Kepala Madrasah,

 

                                                                                                                    Drs. Hadi Suseno, M. Pd

Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp