Sambutan Kepala Madrasah

Drs. Hadi Suseno, M.Pd.

Puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita masih berkesempatan untuk beramal dan menghambakan diri kepada- Nya. Selawat dan salam semoga tercurahkan senantiasa kepada panutan kita, khotamul ambiya’ walmursalin Muhammad saw. dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya.

Tiada kata yang paling bijak kecuali rasa syukur kehadirat Allah Swt.  dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah merintis dan mendukung kemajuan MTsN 2  Kota Kediri tercinta. Semoga semua amal usahanya menjadi jariyah yang kelak dapat mendapingnya di kala menghadap Yang Maha Kuasa, Aamiin.

 

MTsN 2 Kota Kediri yang dulu bernama MTsN Kediri 2 merupakan pendidikan dasar menengah di bawah naungan Kementerian Agama. Madrasah ini telah memberikan layanan dalam pendidikan selama hampir 41 tahun dan telah meluluskan lebih dari 15.000 siswa. Dalam usianya yang telah cukup dewasa, madrasah ini juga telah mengukir sejumlah presatasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

 

Kondisi kekinian dan raihan sejumlah prestasi yang telah diraih oleh madrasah ini kami sajikan dalam buku profil MTsN 2 Kota Kediri. Harapan kami, semoga dengan diterbitkannya buku profil ini bisa memberikan  gambaran  kepada  masyarakat  tentang  MTs N  2  Kota  Kediri  dulu  hingga  sekarang.

 

Akhirnya kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk buku profil ini agar kami terus belajar dan meng-up date  diri, sehingga tampilan, isi,  dan mutu buku profil ini akan terus berkembang dan lebih baik nantinya.

 

Billahittaufiqwalhidayah,

 

Kepala Madrasah,

 

Drs. Hadi Suseno, M.Pd.